3 mai 2017, Palatul Victoria

Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi alături de domniile voastre, în cadrul unei adunări atât de distinse, pentru a vă împărtăși concluziile și recomandările acestei analize comune a sistemului românesc de evaluare și examinare în învățământ, și pentru a discuta pașii următori ai acestui parteneriat important și inovator între Ministerul Educației Naționale, OCDE și UNICEF.

Învățarea se află la baza preocupărilor UNICEF la nivel global și regional, în concordanță cu Obiectivul de Dezvoltare Sustenabilă nr. 4 ce vizează „Asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru toți“, precum și cu Cadrul Strategic al UE – „Educație și Formare 2020”.

Potrivit Planului său Strategic pentru perioada 2018-2021, UNICEF urmărește ca fiecare copil să învețe, indiferent de  condiția materială, zonă, gen, dizabilitate, limbă sau statut minoritar. La nivel global, ne-am angajat să respectăm echitatea și ne concentrăm eforturile asupra copiilor celor mai defavorizați. În opinia noastră, pentru ca fiecare copil să poată învăța, toți copiii trebuie să beneficieze de educație de calitate. Mai mult, educația ar trebui să favorizeze învățarea și să ajute copiii să-și atingă potențialul maxim și să-și dezvolte acele abilități necesare asigurării unei vieți împlinite. Obiectivul general în materie de educație prevăzut în Planul Strategic UNICEF, „Fiecare Copil Învață”, are la bază trei rezultate cheie:

În primul rând, un număr mai mare de copii și adolescenți frecventează învățământul ante-preșcolar, învățământul primar și gimnazial, inclusiv copiii cu dizabilități și copiii din minoritățile etnice și lingvistice. În al doilea rând, un număr mai mare de copii și adolescenți dobândesc minimul de competențe de învățare. În al treilea rând, un număr mai mare de copii și adolescenți își dezvoltă abilitățile de care au nevoie pentru a duce o viață productivă și plină de satisfacții și pentru a participa deplin în societate.

În cele ce urmează, permiteți-mi să adopt o perspectivă regională.

Sistemele de educație din Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală se caracterizează prin nivelul scăzut al rezultatelor școlare. În urmă cu câțiva ani, UNICEF a efectuat o analiză a rezultatelor obținute de țările din regiune care au participat la testele PISA. Exercițiul respectiv a evidențiat faptul că mulți elevi ies de pe băncile școlii fără a stăpâni abilitățile și cunoștințele de bază necesare implicării lor în mod productiv în câmpul muncii și în societate. În același timp, analiza a arătat și faptul că între elevii proveniți din grupuri sociale defavorizate și colegii lor mai înstăriți există decalaje mari de echitate în materie de rezultate ale învățării. Relevanța tot mai limitată a programelor școlare, metodele didactice și de învățare depășite, slaba pregătire a multor profesori, lipsa măsurilor de prevenire a abandonului școlar – printre alți factori – toate contribuie la înregistrarea unor performanțe școlare scăzute.

Ca răspuns la aceste provocări, strategia educațională regională a UNICEF vizează “includerea tuturor copiilor într-un proces de învățare de calitate”.

Accentul se pune pe îmbunătățirea echității participării școlare și pe absolvirea, la timpul potrivit, a unui ciclu de învățământ de bază. De asemenea, Strategia noastră se concentrează pe îmbunătățirea calității și relevanței învățământului ca modalitate de reducere a decalajelor de echitate existente în materie de învățare. Susținerea participării tuturor copiilor la educația timpurie rămâne o prioritate. Nu în ultimul rând, ne concentrăm asupra îmbunătățirii guvernării sistemelor de educație.

Vestea bună este că, în multe țări, asigurarea și calitatea învățământului cunosc o îmbunătățire, ca urmare a reformelor întreprinse în ultimii douăzeci de ani.

De exemplu, mai multe guverne au investit în educația timpurie a copiilor și au introdus obligativitatea parcurgerii unui an de învățământ preșcolar. Țările din regiune s-au preocupat și de îmbunătățirea formării cadrelor didactice și a programelor școlare. În consecință, din 11 țări participante la testele PISA 2015, șase țări – printre care și România – au demonstrat că și-au îndreptat, cu timpul, nivelul performanțelor educaționale.

Acesta este contextul regional în cadrul căruia UNICEF a inițiat un nou parteneriat cu Ministerul Educației Naționale din România și OCDE.

Analiza care face obiectul întâlnirii noastre de astăzi pune în discuție subiecte precum examinarea elevilor, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea școlii și a sistemului. Pe de altă parte, constatările și recomandările rezultate în urma analizei vizează o gamă mai largă de aspecte care au impact asupra sistemului de învățământ în general. Această inițiativă tripartită reprezintă mai mult decât o analiză, fiind totodată un exercițiu din care au avut de învățat toți cei implicați. Ministerul Educației Naționale a fost partenerul coordonator al procesului de analiză care s-a efectuat și cu consultarea și implicarea unei serii întregi de actori din sectorul educației, printre care Institutul de Științe ale Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Departamentul Educație și Cercetare din cadrul Administrației Prezidențiale, alături de reprezentanți ai mediului academic, societății civile, sindicatelor, și Consiliului Național al Elevilor.

Analiza oferă o serie de rezultate valoroase care pot sta la baza formulării viitoarelor politici aferente sectorului educației. În momentul de față, este esențial ca Guvernul, în special Ministerul Educației Naționale, Președinția, și toți actorii relevanți să continue acest dialog pe marginea politicilor necesare și să transpună recomandările studiului în mod concret într-un plan național de acțiune.

Parteneriatul dintre OCDE și UNICEF în acest demers comun de analiză, primul de acest gen întreprins până acum în sfera educației, este un exemplu fericit de complementaritate și sinergie programatică între cele două organizații. Acesta îmbină experiența și prezența în teren a UNICEF, capacitatea sa de colaborare strânsă cu guvernele și partenerii în scopul îmbunătățirii sistemelor de învățământ, cu experiența și expertiza OCDE în efectuarea și interpretarea de analize internaționale ale rezultatelor învățării.

Se întâmplă de prea multe ori ca țările participante în diverse evaluări internaționale să fie preocupate, în primul rând, de locul pe care-l ocupă în clasamente, acordând prea puțină atenție utilizării rezultatelor și analizelor puse la dispoziție. UNICEF are convingerea că România va folosi această analiză comună în vederea întăririi dialogului în materie de politici și accelerării procesului de reformă a sistemului său educațional.

Un alt obiectiv vizat de această inițiativă este acela de a încuraja cooperarea pe orizontală. România este îndemnată să împărtășească altor state din regiune atât experiența și expertiza sa, cât și metodologia utilizată în cadrul acestei analize.

UNICEF este pregătit să lucreze împreună cu Guvernul, Președinția, Parlamentul și alți parteneri pentru a transpune această analiză în practică, într-un Plan de Acțiune menit să îmbunătățească sistemul de învățământ pentru toți copiii. Din câte am înțeles, România este pe punctul de a elabora o nouă Lege a Educației. Sperăm ca recomandările acestui studiu și viitorul Plan de Acțiune să vină în sprijinul acestui demers.